PRAVĚK - Doba kamenná (NEOLIT)

6. července 2016 v 7:46 | Etsuko Nakamura |  - Toulky Historii
Omluvte prosím případný špatný slovosled, chyby nebo pád - Etsuko Nakamura

PRAVĚK - Doba kamenná (NEOLIT)

Z řečtiny: neos = mladý, lithos = kámen

Mladší doba kamenná se odehrála 8 000 př. n. l. až 5 000 př. n. l. Bylo to období výrobního hospodářství, které nahradilo doposud dominantní lov a sběr. Tomuto období se říká neolitická revoluce z člověka lovce a sběrače, se stal člověk zemědělec.
Typickým rysem neolitické doby bylo zemědělství, pěstování divokých obilnin a luštěnin a chov domácích zvířat. Vyráběl keramické nádoby, broušené a vrtané industrie, oděvy. Pěstování a chov zvířat umožnilo lidem setrvávat delší dobu na jednom místě. Výroba nástrojů a potravin dalo vzniknout první soběstačnosti a kolektivnosti. Neexistuje směna.

ZEMĚDĚLSTVÍ
Cílevědomé zemědělství dalo vzniknout první společné dělbě práce. V prvních etapách se jednalo o ochranu divokého obilí před plevelem, pak pěstování obilovin a luštěnin (čočka, hrách) v úrodných nížinách. Z každého zasetého zrna mohli získat až 10 zrn. Dalšími pěstovanými plodinami byly textilní rostliny (len).
Domestikace zvířat - Zpočátku lidé chytali mláďata divokých zvířat, která drželi v zajetí a postupně si je ochočili (domestikovali). Chovali ovce, kozy, vepře, hovězí dobytek a psy, kteří byli prvními domestikovanými zvířaty.

VÝROBA NÁSTROJŮ
Drobné nástroje i lovecké pomůcky zlepšovali pomocí broušení pískovcovými brousky nebo do nich vrtali dutou kostí nebo bambusem. Používali kamenné sekyrky, klíny a srpy s dřevěnými nebo kostěnými topikami. Ze správných kamenů vytvářeli mlýnky na drcení obilí a orací nářadí, nejčastěji s obrácenou větví v prvních pokusech taženou lidskou a později dobytčí silou. S dalším vývojem začali vyrábět keramiku (hliněné vypalované nádobí), která sloužila pro uskladnění zrn, mléka, vody,… Využívaly se na vaření i náboženské obřady. Stavěním domů a výrobou lodí se rozvinulo tesařství. Zpracováním lnu a vlny vzniklo předení a tkaní. Prvotně používaly přeslici a vřeteno, později primitivní stavy.

SPOLEČENSKÉ VZTAHY
Pravěká rodová společnost se sdružovala v rodinných svazích (kmeny), kde byla společná dělba práce, majetek, rovnost. Významnou roli v kmeni zastávaly ženy - matky (matriarchát - uspořádání rodu po ženské linii)

Figurka ženy z keramiky

OBYDLÍ
Zavedení zemědělství umožnilo usedlejší život pravěkých lidí. Stavěli si pohodlnější a bezpečnější příbytky z dřevěných kůlů a sušených hliněných cihel o velikosti 5x7m nebo 6x40m pro velkorodiny. Každý z domů obsahoval pec nebo ohniště. Kvalitnější strava a lepší obživa umožnila lidem dožití většího věku a narůst počtu obyvatel. Zvýšení počtu lidí vedlo k migraci a hledání nové úrodné půdy. Vypalovali lesy (žďářili) a využívali nově uvolněnou půdu nebo se přesunuli jinam po vyčerpání půdy. Na původní místo se mohli vrátit až po dvaceti letech.

Rekonstrukce neolitického domu

DUŠEVNÍ ŽIVOT
Čím více člověk působil na přírodu, tím více si uvědomoval změny, jakými příroda prochází. Nevysvětlitelné jevy jako je bouře nebo déšť spojoval s nadpřirozenými silami, ze kterých si stvořil mýty na báje a speciální kultovní a náboženské obřady, kterými je uctívali a prosili, aby byli ušetřeni jejich zlobě. Úpravou prošel i pohřeb. Vznikl kult slunce. Nebožtíci byli pohřbíváni do jam ve skrčené poloze, leželi na levém břehu a s tváří k východu. Později se mrtví spalovali (žárové hroby).
 

PRAVĚK – Doba kamenná (MEZOLIT)

26. dubna 2016 v 7:09 | Etsuko Nakamura |  - Toulky Historii

Omluvte prosím případný špatný slovosled, chyby nebo pád - Etsuko NakamuraPRAVĚK - Doba kamenná (MEZOLIT)
Z řečtiny: mesos = střední, lithos = kámen

Střední doba kamenná (Mezolit) bylo období probíhající mezi 10 000 lety př. n. l. až 8 000 let př. n. l. jako pokračování Paleolitu. Je to období mladších čtvrtohor (Holocén). Z geologického hlediska se jedná už o naši současnost.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Podnebí v období mezolitu bylo poledové. Ledovec ustoupil na sever a došlo ke znatelnému oteplení. Ústup a následné oteplení mělo za následek zvýšení hladin světových moří, způsobeno táním ledovců. Uvolněná plocha umožnila rozšíření zalesněné plochy (pralesy). Zvýšení teploty a zalesnění způsobilo vyhynutí velkých savců.

FAUNA A FLORA
Prvním kolonizátorem nově vytvořených oblastí byla bříza následována borovicí a lískou. Postupně se rozšířil smíšený dubový les s dubem, jilmem, lípou a jasanem. V teplých a suchých oblastech se vytvořily černozemě a spraše.
Voda z ledovců vytvořila jezera, která se stala bohatou zásobárnou ryb. Do nově vzniklých lesů se rozšířil los, jelen, srnec, divočák, zubr medvěd, do vodních toků vydry s bobry, dále pes, zajíc a želvy.

ZPŮSOB OBŽIVY
Když zvířata rozlehlých tundrových plání ustoupily, musel se pravěký člověk přeorientovat na jinačí druhy zvěře. V jeho hledáčku se objevila menší stádová zvířata (Jelen, srnec,…), lovil ryby a svůj jídelníček si zpestřoval sběrem plodin.
V tomto období dochází k domestikaci zvířat (ochočování) - pes, koza, ovce vepř. Naučili se drtit zrní divokých obilovin, Tímto skončilo období přisvojovacího hospodářství.

SÍDLENÍ A BYDLENÍ
Rozptýlení zdrojů potravy způsobilo rozptýlení osídlení. Osady byly malé a během roku se obyvatelé stěhovali, protože jedna lokalita nemohla uživit všechny po celý rok. Struktura osady se sestávala nevelkých chat z lehkého materiálu (větve, kůže,…).

VÝROBA NÁSTROJŮ A ZBRANÍ
Staletími pokusů a omylů, dosáhl pravěký člověk značné zručnosti při výrobě nástrojů denní potřeby i zbraně potřebné pro boj a lov. Začal používat dřevěné luky a šípy s kamennými hroty, kostěné zubaté harpuny, udice, oštěpy s kostěným ostřím, dřevěná pádla, lodě, nejčastěji vydlabané z jednoho kmenu stromů, v zimních měsících lyže nebo sáně.
Jelikož některé nástroje byly příliš velké a neohrabané, pračlověk je zmenšil a zdokonalil. Vznikli tak mikrolity - drobné nástroje.

UMĚNÍ
Umění se z tohoto období prakticky nedochovaly, kromě kostěných nebo parohových nástrojů, na kterých jsou vyryty čáry, linky, vrypy,…

PRAVĚK – Doba kamenná (PALEOLIT)

24. dubna 2016 v 11:26 | Etsuko Nakamura |  - Toulky Historii

Omluvte prosím případný špatný slovosled, chyby nebo pád - Etsuko Nakamura

PRAVĚK - Doba kamenná (PALEOLIT)

Z řečtiny: palaios = starý, lithos = kámen

Pravěk se odehrál ve čtvrtohorách, kdy se střídali doby ledové a meziledové. V současné době se vyskytujeme na konci nebo blížícímu se konci doby meziledové. Hlavním způsobem obživy tehdejších obyvatel bylo sbírání plodů, kořínků, lovu a rybolovu. Jednalo se Přisvojovací hospodářství, člověk byl zcela závislý na přírodě, která mu poskytovala potravu a další materiály.

VÝROBA NÁSTROJŮ A ZBRANÍ:
Hlavním výrobním materiálem, který pravěký člověk používal, byl kámen. Speciálně pazourek, což byl druh křemene, který byl snadno opracovaný otloukáním nebo štípáním a vznikaly z něho různé sekáče a pěstní klíny, které sloužily k řezání, bodání, sekání a škrábání.

specializované nástroje (drásadla, hroty, škrabadla, vrtáky, rydla,…)
kostěné nástroje (hroty, harpuny, jehly,…)

SPOLEČENSKÉ VZTAHY:

Život v tlupách
Život v tlupách byl nutnost, protože čím větší počet byl, tím větší snaha na přežití byla, snadnější lov velkých zvířat. Takovýto život měl výhodu i v obraně. Obyvatelé měli znalosti o ohni, který uměli rozdělávat. Docházelo ke zpracovávání kůži.

Rod
Počátky rodové společnosti. Rod tvořilo pokrevní příbuzenství mužů a žen, které měli už rozdělenou práci. Muži byli lovci a zajišťovali obživu rodu a žena se starala o sběr plodin, přípravu pokrmu a péči o děti. Členové si byli navzájem rovni. Docházelo k dělbě kořisti, vlastnili společný majetek a lidé byli na sobě navzájem závislí a měli i vzájemnou odpovědnost k ostatním členům rodu.

Dorozumívání
Obyvatelé se dorozumívali za pomocí hrdelních zvuků a jednoduché řeči, která se později vyvinula až v dokonalý jazyk. Pravěcí lidé se dorozumívali i malbami a měli velké abstraktní myšlení.

VZTAH K MRTVÝM:
Život v paleolitu byl velice tvrdý. Lidé se dožívali průměrně třiceti let. Ti co se dožili vyššího věku a zemřeli přirozenou smrtí, ne při lovu či porodu, byli považováni za nejváženější členy společenství. Přesto však pravěké lidi obklopovala záhada smrti. Je zajímavé, že již tehdy byli lidé přesvědčeni o odlišnosti těla a "duše". Nejstarší pohřby pocházeli z období středního paleolitu. Nejprve pohřbívali v jeskyních, později do země se zbraněmi, nástroji a šperky. Všechny tyto věci měly mrtvým usnadnit cestu v posmrtném životě.

OBYDLÍ:
Pravěcí obyvatelé se pohybovali nejčastěji v lesostepích. První příbytky se nacházely pod převisy skal, později v jeskyních a nakonec si stavěly primitivní chatrče, převážně na jižních svazích. Podle změny počasí a migrace zvěře se stěhovali do svých letních lovišť a s létem zase zpátky.

UMĚNÍ:
První umění začalo vznikat asi 35 000 let př. n. l. a jejich prvotní účel byl spojený s magickými obřady, především při zajišťování dobrého lovu a ochránili lovce. Prvotně se jen zdobily předměty, později malby v jeskyních a rytiny na skalách nebo kostech. S rozvojem lidského mozku, zručnosti a techniky pokusu a omylu, začali tvořit sošky, především zvířat a později žen jako symbolu matek. S dalším rozvojem se objevovaly ozdoby v podobě spon, jehel, náramků a náhrdelníků.

VZNIK NÁBOŽENSTVÍ:
Náboženství i v tom nejprimitivnějším smyslu vznikalo ze strachu a bezmoci před pohromami. Lidé se snažili vysvětlit přírodní jevy a zdůvodnit si proč se to tak děje. Když to člověk pojmenuje, přestává se toho tolik bát, než když neví, proč se to děje. Víra v tajemné a neviditelné bytosti umožnily vznik náboženských obřadů a dali základ současným náboženstvím. Modlení k bokům, duchů a přinášení jim oběti mělo za úkol získat si jejich přízeň, aby je ušetřili před přírodními katastrofami, hněvem zemřelých, zažehnání nemoci a usnadnění lovu a ochrany. Především pohřbívání, samotné hroby a péče o ně byl projev úcty, strach ze smrti a víra, že duše zemřelých předků, budou nad nimi bdít a nebudou škodit.

Věstonická venuše

 


PRAVĚK - Vznik a vývoj člověka

16. ledna 2016 v 16:22 | Etsuko Nakamura |  - Toulky Historii

Omluvte prosím případný špatný slovosled, chyby nebo pád - Etsuko Nakamura

PRAVĚK - Vznik a vývoj člověka

Kmen: Obratlovci → Třída: Savci → Řád: Primáti → Podřád: Opice → Nadčeleď: Hominoidi (lidoopí) → Čeleď: HominidaeRod: Člověk → Druhy: Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiensPoddruhy: Homo sapiens neanderthalensis, Homo sapiens sapiens

Antropologie- věda o původu a vývoji člověka
Antropogeneze - proces vzniku, utváření a vývoje člověka

Samotný vývoj člověka trval miliony let. Lidoopi (Antropoidní opice) a člověk se vyvinuli ze společných předků. Na konci třetihor se odštěpila samostatná větev člověka a větev lidoopů (gorila, šimpanz, orangutan). To vše se událo asi před 14 mil. lety.

STÁDIA VÝVOJE
Homogenitace (ve čtvrtohorách)
Během homogenitaci došlo ke změně tělesné konstrukce. Postava se napřímila a donutila předky k chůzi po zadních, což umožnilo větší rozhled do krajiny. Napřímením postavy, došlo ke změně pozice ramen a umožnilo lepší manipulaci s rukama a postavení samotného palce, oproti ostatním prstům, které umožnilo lepší úchopy věcí a předmětů. S možností uchopovat a manipulovat předměty, došlo ke zvětšení mozku a lebeční části. Díky poznání ohně a pečeného masa, došlo k úpravě čelisti, protože masivní svaly, které dříve žvýkaly syrové maso, už nebyly potřeba. Rozvoj mozku umožnil vznik řeči.

Sapienizace
Sapienizaci, bych popsala, jako duševní, sociální a myšlenkový rozvoj člověka. Během něho docházelo k rozvoji mozku a samotné psychiky, díky které se člověk, byl schopen postavit nepříznivým vlivům od počasí po ztrátu člena kmene a vytváření společností, které usnadnili čelit nepřízním osudu, rozmnožování a obraně.

VÝVOJ NEJBLIŽŠÍCH PŘEDCHŮDCŮ ČLOVĚKA:

Společný předek opic, lidoopů a lidí aneb náš PRA-PRA-PRA-PŘEDEK
Při hledání našeho předka se musíme podívat hluboko do historie a odpovědět na základní otázku: "Kde vůbec žil?"
V roce 1983 byla, v lomu Messel u porýnského Darmstadtu nalezena fosilie, která se roku 2009 podrobila zkoumání. Zjistilo se, že zkamenělina je stará 47 milionů let. Pojmenovali jí - Ida - podle dcery jednoho autora popisu. Její vědecký název zní Darwinius masillae.
Roku 2009 byla provedena analýza u zkameněliny nalezené roku 2001 v Egyptské poušti Fayum. Latinský název této zkameněliny je Afradapis longicristatus a je stará 37 milionů let. Afradapis patřil do vyhynulé větve Adapiformes.
Podle vědců patří jak Darwinius tak Afradapis do zaniklého podřádu primátů bližšího se poloopicím, kam patří např. lemuři.
V Myanmaru, známějšího jako Barma, byla objevena fosilie primáta, pojmenovaného Ganglea megacanina a starého 38 milionů let. Tento předek měl dlouhé špičáky, které byly a jsou charakteristické, spíše pro oblast jižní Ameriky.
V posledním čase, byli v dnešním Pákistánu nalezeni další tři předci, ze kterých se mohl vyvinout člověk, starých 30 milionů let a to Bugtipithecus inexpectanus, Phileosimias kamali a Phileosimias brahuiorum.

Chybějící článek na cestě k člověku
Abychom se stali tím, čím jsme dnes, musela se pravěká větev s rodem Hominida a šimpanzy, oddělit od tehdejší větve předků dnešních opic. Podle vědců k tomu mohlo dojít před 11-16 miliony lety. Přesto však ten jeden jediný stále chybí, ale několik kandidátů mají velké šance…
V roce 2004 byly nalezeny ostatky tvora poblíž Barcelony, pojmenovaného Pierolapithecus catalaunicus starého 13 milionů let. Vážil asi 35 kilogramů a živil se ovocem a nesl stopy lidí a lidoopů.
Tentýž rok byly taky ve Španělsku nalezeny další ostatky možného předka, samce, pojmenovaného Anoiapithecus brevirostris známého pod jménem Luc, starého necelých 12 milionů let.
Mnoho vědců předpokládá, že naši předkové se napřed přesunuli z Afriky, obecně označované jako Kolébka lidstva, do Evropy. Tento přesun se mohl uskutečnit před 15 miliony lety a následně se vraceli přes Středozemí zpátky do srdce Afriky. Takže je možné, že naše kolébka je nejen v Africe, ale i v Evropě a Asii.

Konečně jsme samostatní… rod Homo victori!
O tom, kdo byl první předek, se dodnes vedou spory a jelikož výzkum stále pokračuje a objevují se další a další poznatky, konečný verdikt jen tak nebude…
Dlouho byla za nejstaršího předka člověka považována dáma ze severovýchodní Etiopie, jménem Lucy. Tato metr a něco vysoká dáma z rodu Australopithecu žila před 3,2 miliony lety.
V roce 2009 byla nalezena druhá dáma pojmenována Ardi, stará 4,4 miliony lety. Její ostatky ležely jen 74 kilometrů od naleziště Lucy. Živila se ořechy, ovocem a listy. Stavbou těla měla spíše blíže k šimpanzům.
Prozatím nejstarším možným předkem, který byl nalezen na území Čadu, byl Sahelanthropus tchadensis, známější pod jménem Toumai. Jeho stáří se odhaduje na 7 milionů let. Někteří vědci se domnívají, že Toumai byl prvotní předek dnešních goril, šimpanzů nebo druhu, který už v daleké minulosti dávno vyhynul.
O milion let mladší jak Toumai, byl jedinec s vědeckým názvem Orrorin tungenensis nalezený v Keňských horách, který chodil již vzpřímeně.
Výzkum i nadále pokračuje a jen čas ukáže, zda se dopátráme k číslu jedna

NAŠI PŘEDCI

Ramapithecus (10 mil. let př. n. l.) byl 100-110 cm vysoký předchůdce člověka, který žil v malých tlupách. Byl sběračem semen a plodů, takže z dnešního pohledu bychom jej označili za vegetariána. Už tento druh uměl příležitostně používat jednoduché nástroje, klacky, kameny. Byl nalezen v Indii, východní Africe, Číně a Evropě.

Australopithecus africanus (5-4 mil. let př. n. l.) byl 120-125 cm vysoký předek, jenž vážil mezi 35-45 kg. Chodil už téměř vzpřímeně po dvou a používal jednoduché nástroje, skládající se z větví, kamenů nebo kostí. Australopithecus už konzumoval maso. Jeho naleziště se nacházejí ve východní a jižní Africe.

Homo habilis (3 mil. let př. n. l.) "Člověk zručný" byl 120-125 cm vysoký jedinec vážící kolem 40 kg. Už jeho přízvisko "člověk zručný" dává tušit, že byl skutečně velmi zručný, obratný a schopný. Homo habilis chodil vzpřímeně a měl větší kapacitu mozkovny, jak jeho předchůdci. Už vědomě používal a zhotovoval nástroje, což mu umožnila, vedle zvětšené mozkovny, zdokonalená stavba ruky. Živil se sběrem semen, bobulí, ovoce, vejci a lovil drobné živočichy. Přežíval v tlupách, které vyhledávaly úkryt pod skalními převisy nebo přístřešky z větví. Homo habilis dokázali příležitostně využívat oheň. Dospělí se dožívali až 30 let, avšak úmrtnost dětí byla velmi vysoká.
rekonstrukce podoby člověka zručného
Homo habilis - Člověk zručný

Homo erectus (2 mil. let př. n. l.) "Člověk vzpřímený" byl 160-165 cm vysoký. Měl vyvinutější mozek a dokonalejší řeč. Živil se sběrem plodů, vajec a drobných živočichů a vyráběl hrubě opracované kamenné nástroje (pěstní klíny apod.). Lovil velká zvířata slonů, koní, bizonů, jelenů a pravěkých nosorožců. Plně si už uvědomoval znalosti a význam ohně.

Rekonstrukce podoby člověka vzpřímeného
Homo erectus - Člověk vzpřímený

Homo sapiens (400 000 let př. n. l.) "Člověk rozumný" se vyznačoval velkou mozkovnou, kterou prozrazovalo vyklenutější čelo. Prošel rychlým duševním rozvojem. Oplýval velkou pracovní schopností. Stavěl si příbytky z kostí, kůže a větví, obýval jeskyně. Uměl rozdělat oheň a jako jeden z prvních předků pohřbíval mrtvé.

Homo sapiens sapiens (40 000 let př. n. l.) "Člověk současný" byl vysoký 170-180 cm s mohutnou postavou, který mluvil už souvislou řečí. Vyráběl klíny, luky a šípy s kostěnými hroty a tyto vynálezy z něj udělali velmi zdatného lovce. Ne nadarmo se jim přezdívalo "lovci mamutů". Takovýto rozvoj umožnilo zvětšení lidského mozku a vyvinutí důmyslu. Vytváří nástěnné malby, které jsou prvopočátky prvního umění. Homo sapiens sapiens si už plně uvědomoval sílu přírody a to co nedokázal vysvětlit, připisoval duchům, které uctíval a přinášel jim oběti.

Homo neanderthakensis (600 000 - 30 000 let př. n. l.) "Člověk neandertálský" byl zhruba 165 cm vysoký s mohutným trupem a robustnými kostmi. Měl výrazný moc s dlouhou plochou lebkou s velkými nadočnicovými oblouky. I přes podivný tvar lebky oplýval vysokou inteligenci. Homo neanderthakensisbyl prvním předkem, který byl podrobně prozkoumán, vědci zjistili, že měli světlou pleť a mnozí jedinci se pyšnili ryšavými vlasy. Bydleli v jeskyních nebo si stavěli jednoduché přístřešky z mamutích kostí a klů. Jejich život se odvíjel od migrace zvěře, kterou následovali…


Homo neanderthakensis - Člověk neandrtálský

PRAVĚK - Úvod do pravěku

4. ledna 2016 v 16:32 | Etsuko Nakamura |  - Toulky Historii

Omluvte prosím případný špatný slovosled, chyby nebo pád - Etsuko Nakamura

PRAVĚK - Úvod do pravěku
Prehistorické období dějin lidstva, období archeologických kultur, které se počítá až do zavedení písma. Jedná se o nejdelší etapu lidských dějin. Od vývoje člověka a lidské společnosti od jejího počátku, až do začátku starověku (úsek asi od 3 000 000 let př. n. l. do 3 000 let př. n. l.).
Archeologie - věda o nejstarších dějinách lidstva

PERIODIZACE
Podle materiálu, ze kterého člověk vyráběl nástroje

1 - DOBA KAMENNÁ
a) Starší doba kamenná - PALEOLIT (od vzniku člověka do 10 000 let př. n. l.)
b) Střední doba kamenná - MEZOLIT (10 000 let př. n. l. - 7 000 let př. n. l.)
c) Mladší doba kamenná - NEOLIT (7 000 let př. n. l. - 5 200 let př. n. l.)
d) Pozdní doba kamenná - ENEOLIT (5 200 let př. n. l. - 3 500 let př. n. l.) v Evropě
Doba měděná - CHALKOLIT - na Předním východě

2 - DOBA BRONZOVÁ (3 500 př. n. l. - 750 př. n. l.)
a) Starší doba bronzová (do roku 1 550 př. n. l.)
b) Střední doba bronzová (do roku 1 300 př. n. l.)
c) Mladší doba bronzová (do roku 750 př. n. l.)

3 - DOBA ŽELEZNÁ
a) Starší doba železná (750 př. n. l. - 400 př. n. l.) - období HALŠTATSKÉ
b) Mladší doba železná (400 př. n. l. - 0 n. l.) - období LATÉNSKÉ

4 - DOBA ŘÍMSKÁ (0 n. l. - 400 n. l.)
Podle způsobu opatřování potravy
1) Období přisvojovacího hospodářství = DOBA KOČOVNICKÁ - paleolit až mezolit
2) Období výrobního hospodářství - neolit až závěr pravěku

PŘÍRODNÍ POMĚRY
Čtyři doby ledové (glaciály) a tři teplejší doby meziledové (interglaciály) → rozdílná vegetace a zvěř

DOBA LEDOVÁ (Glaciál)
Skandinávský ledovec se posunul na jih. Jeho pohybem nastal prudký pokles teplot. Teploty byly v průměru o 2-3 °C nižší jak v dnešní době. Hluboko na jih se posunulo chladnomilné rostlinstvo tundry, tajgy a stepí (trávy a nízké keře) a s nimi i zvířata (mamuti, sobi, nosorožci, medvědi,…), kterým sloužili jako potrava…

DOBA MEZILEDOVÁ (Interglaciál)
V těchto dobách, došlo k oteplení planety a teplota byla o několik stupňů vyšší jak dnes. S tímto oteplováním došlo k ústupu ledovce. Toto oteplení umožnilo růst nové vegetaci, která v našich podmínkách tvořila převážně listnaté lesy. Vyskytovaly se zde i spousta dalších druhů zvířat jakými byla divoká zvěř, sloni, jeleni, srny, koně, lvi, tygři, opice, …

Krajina poslední doby ledové
Krajina poslední doby ledové, byla u nás docela přívětivá (podle odhadů vědců, byla zelenější, než si člověk doposud představoval). Území naší republiky se v době poslední doby ledové nacházelo mezi dvěma ledovci, alpínským na jihu a skandinávským na severu, který zasahoval až k našim hranicím. Oblast mezi těmito ledovci byla alespoň zčásti zalesněna.
V karpatské oblasti (dnešní Moravskoslezské Beskydy, Vsetínské vrchy a Javorníky) rostly porosty modřínů, bříz, borovic, či olší, střídané se stepními vegetacemi a výjimečně vegetací tundrovou.
V českém masívu (oblast dnešních Čech) převládala tundra a suché travnaté stepi doplněné na některých místech o řídké porosty borovic či bříz.
Díky stepím se zde vyskytovali mamuti a jiní velcí býložravci.

Jak vypadal pravěký les?
Hluboké lesy se na území naší republiky v dobách ledových a meziledových nevyskytovaly. Bránila jim v tom stáda velkých zvířat (sloni, pratuři, mamuti, mastodonti, velbloudi a obří lenochodi. Obecně krajina byla pestrá s malými lesíky, močály a travnatými pláněmi.


Padesátá devátá kapitola - Svět se dá obejmout rukama

27. prosince 2015 v 14:47 | Nagadir, Etsuko Nakamura, Argo |  + Naruto: Charllee team - autor Nagadir, Etsuko Nakamura, Argo
Hallelujah! Berte to jako Vánoční dárek, konečně jsem všechno upravila, takže jsem to sem mohla hodit. Vím, trvalo to setsakra dlouho ale bude to stát za to!
Kdo je ta temná osoba co navštívila Charlleeho pohřeb? Co bude s Divokým triem a jakou úlohu bude hrát Mishi? Těšte se!

Yumiko's Diary 36 - Němé oči

14. září 2015 v 0:10 | Rin-chan |  + Yumiko's Diary - autor Rin-chan
Němé oči


,,Tohle je Vodopádová vesnice?"zeptám se, když dojdeme k obrovské skále, ze které se řítí masy vody.,,Tohle je vstup do Vodopádové."odvětí Kakashi.,,Takže budeme muset plavat?"dojde mi a zkoumavě kouknu na jezírko před námi.,,Bojíš se snad vody?"zařehtá se Naruto.,,Vypadám na to?"odvětím suše.Kakashi se dá do pohybu jako první.Přijde až na kraj jezírka a úhlednou šipkou zajede pod hladinu.Hned po něm tam hupsne Naruto.Sakura taky nezahálí a i ona předvede ukázkovou šipku.Mě se tam moc nechce.Vkročím do vody až po pás a trochu znechuceně si ji prohlížím.Mám vodu ráda, ale komu by se chtělo plavat někam pod skálu když neví, na jak dlouho musí zadržet dech a jak hluboko se ponořit?Vynoří se Sakura.,,Co se děje?"podiví se.,,Bojím se, že nevystačím s dechem."vysvětlím jí stručně svůj problém.,,Pomoz si chakrou."odtuší.,,Jak?"nechápu.Dá se do vysvětlování;,,Zhluboka se nadechni a ještě v puse se pokus smísit vzduch se svou chakrou.Pak se normálně nadechni do plic a snaž se tam chakru udržet.Bude ti sama okysličovat plíce a orgány než se znovu nadechneš.Vydržíš tak pod vodou mnohem dýl.",,To zní složitě."namítnu.,,Ale je to docela jednoduché.Zkus to."pobídne mě.Soustředím se a nahromadím si chakru do oblasti plic a krku.Když se mi to jakž takž povede, nadechnu se.,,Teď se zkus ponořit."vyzve mě Sakura.Pomalu se potopím pod hladinu.Sakura měla pravdu: necítím ani moc potřebu se nadechnout.V břiše cítím jemné lechtání, jako by mi tam něco vířilo.Napadne mě, že to bude chakra.Teď jenom vydržet, než se zase vynořím.Dvěma pohyby rukou se potopím úplně, Sakura mě následuje.Naštěstí oči mívám pod vodou otevřené i normálně, takže tohle mi problém nedělalo.Skoro u dna uvidím ve vodě tmavý obraz nějaké jeskyně.Sakura se přemístí předemě a ukáže na otvor.Pak se tam sama vydá.Plavu za ní a zároveň se trochu nervózně snažím, abych vydržela s chakrou. Po asi dvaceti vteřinách plavání v skoro naprosté tmě se nad námi začne znovu objevovat světlo.Už je vidět i jiskřící hladina nějakého většího, jeskynního jezírka s uměle opracovanými břehy.Zaberu i nohama a za chvíli se vynořím.Normálně bych se zhluboka nadechla, ale díky chakře to ani nějak moc nepostrádám.,,Kde jste se tak zdržely?"uvítá nás Naruto.,,Něco jsem Yumi vysvětlovala."usmála se Sakura a s Kakashiho pomocí jsme se obě vyškrábaly na břeh.,,Jo?A co?"vrtal Naruto.,,Nic divného.Neuměla zadržet dech s chakrou, ale zvládla to skvěle."odpověděla Sakura.,,To jsem si všimnul, že nevyplavala zádama nahoru."křenil se hyperaktiv.Rozhlédla jsem se pořádně.Přesto, že jsme byli ve skále tu bylo docela dost světla a uprostřed vesnice se rozkládal obrovský, nádherný strom.Za dobu, co jsem zacházela s Mokutonem jsem si ke stromům vytvořila určitý vztah a taky jim jaksi porozumněla.Například osika je hrozně ustrašený strom, ale takovej jilm je strašně ukecanej.Že tomu nerozumíte? To nevadí, já bych si asi před půl rokem dala facku už jen při pomyšlení na takovouhle myšlenku.Tenhle strom byl ale něco jiného, jeho větve hovořily nezměrným stářím a moudrostí, kterou za ta léta pochytil.Ovšem, je to jen strom, pro někoho.Pro mě už jsou teď ale stromy něco jiného, než jenom dřevo....

TEMNÁ HRDINKA 2 – Růže podzimu (Abigail Gibbsová)

14. září 2015 v 0:05 | Etsuko Nakamura |  - Recenze KNIHY
TEMNÁ HRDINKA 2 - Růže podzimu
(Autumn Rose - A Dark Heroine Novel)

Autor: Abigail Gibbsová
Nakladatelství: Knižní klub


Temná hrdinka 2 - Růže podzimu

Autumn bydlí v ospalém přímořském městečku. Hlubko pod povrchem zdejšího poklidnho života se však ukývá temn tajemství. Její babičku před rokem a půl zavraždili a živá londýnská scéna, kde Autumn vyrostla, je najednou strašně daleko. A co hůř, v nové škole se jí vyhýbají a odsuzují ji - a to všechno, kvůli zvláštním jizvám na obličeji, které znemožňují splynout s davem. Když se ve škole objeví hezký kluk - který má stejně podivné znamení jako ona, - její svět se obrací vzhůru nohama. Jizvy jsou najednou v kurzu a Autumn se ocitá v záři reflektorů. Ovšem náhlá popularita s sebou nese úskalí, protože na povrch vyplouvají její tajemství. A navíc se jí pořád vrací sen, v němž se jistou dívku chystá svést jeden velmi temný princ. Autumn musí najít způsob, jak ji zachránit dřív, než bude pozdě... (Anotace).

Abigail Gibbsová se narodila roku 1994 v Brixhamu a vyrůstala v Devonu, na jehož blatech řádí Pes baskervilský. V současnosti studuje na Oxfordě. Děsí jí krev a je horlivá vegetariánka (Anotace).

HODNOCENÍ
Zajímavá rychle přečtená kniha. Děj se odvíjí zároveň s první knihou Abigail Gibbsové, Temná hrdinka - Večeře s Vampýrem. Hlavní hrdinka Autumn je plná deprese nad nečekanou ztrátou babičky, která vygraduje až na pokus o sebevraždu. V některých chvílích se mi její deprese zdála až příšerně přehnaná. Ano, ztráta milovaného člověka je velmi bolestivá. I já přišla o několik svým milovaných a vím, že ani po těch letech, se to prázdné místo v mém srdci nezaplnilo, ale tady to bylo až moc vygradované. Autumn si ani neuvědomila, že má rodinu, která ji miluje. Stejná věc byla i ve věci šikany, kterou jí týrala Valerie se svými kumpánkami. Autumniné kamarádky byly v této věci poněkud hodně pasivní. Stejně v počátcích se choval i Fallon, který do všeho strkal nos…

Kniha celkem ušla, až na tu silnou depresi a stesk, který se táhl napříč celou knihou jako temný příkrov…

OCENĚNÍ: 7/10

LEKTION 3

14. září 2015 v 0:00 | Etsuko Nakamura
LECTION 3

SLOVÍČKA
ein Mann - (jeden, nějaký) muž eine Frau - (jedna, nějaká, žena
ein Kind - (jedno, nějaké) dítě der Mann - (ten) muž
die Frau - (ta) žena das Kind - (to) dítě
es - ono er, sie, es tanzt - (on, ona, ono) tančí
der Ball - míč, míček die Puppe - panenka
das Auto - auto blau - modrý
gelb - žlutý rot - červený, rudý
das Bild - (ten) obraz, obrázek das Buch - (ta) kniha
das Heft - (ten) sešit links - vlevo
oder - nebo rechts - vpravo

POZNÁMKA
Podstatná jména mají ve větách vždycky člen (ein, eine, ein, der, die, das) a na začátku velké písmeno (Auto, Puppe, Ball).

TEXT - Přečti a přelož
Hier ist ein Auto. Das Auto ist blau. Auch ein Mann ist da. Der Mann malt. Er malt oft und gern. Das Bild ist gut. Und dort badet ein Kind. Ist das Katrin? Nein, das ist Uschi. Katri ist dort reces. Sie tanzt. Tanzt sie gut oder schlecht? Sie tanzt gut. Und was macht die Frau dort links. Sie liest. Sie liest gern. Das Buch ist gut.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Hier ist ein Mann. Was macht der Mann? Er turnt.
…………………………………………………………………………………………………...
Hier ist eine Frau. Was macht die Frau? Sie tanzt.
…………………………………………………………………………………………………...
Hier ist die Kind. Was macht das Kind? Es badet.
…………………………………………………………………………………………………...
Das ist ein Ball. Der Bal list gelb.
…………………………………………………………………………………………………...
Das ist eine Puppe. Die Puppe ist blau.
…………………………………………………………………………………………………...
Das ist ein Auto. Das Auto ist rot.
…………………………………………………………………………………………………...
Links ist ein Heft. Das Heft ist blau.
…………………………………………………………………………………………………...
Rechts ist ein Buch. Das Buch ist rot und gelb.
…………………………………………………………………………………………………...
Da ist auch ein Bild. Ist das Bild gut oder schlecht?
…………………………………………………………………………………………………...

Cvičení 1 - Doplňte člen
Hier badet ….. Mann. Hier ist ….. Ball.
Da badet ….. Frau. Hier ist ….. Puppe.
Und dort badet ….. Kind. Hier ist ….. Auto.
Was macht der Mann da? Der Mann Liest, ….. schreibt, ….. malt.
Was macht die Frau dort? Die ….. turnt, ….. badet, ….. tanzt.
Was macht das Kind hier? Das ….. llernt, ….. weint, ….. lacht.

Cvičení 2 - Odpovězte na otázky a doplňte

VZOR:
Wo ist ein Bild?
Hier links ist ein Bild. Dort reces ist auch ein Bild.
Wo ist ein Heft?
Da techts ist ….. ….. . Dort ….. ist auch …. ….. .
Wo ist ein Buch?
Hier linsk ist ….. ….. . Dort ….. ist auch ….. ….. .
Wo ist ein Ball?
Hier ….. ….. ….. ….. . Dort ….. ….. ….. ….. ….. .

Yumiko's Diary 35 - Mise

9. září 2015 v 0:10 | Rin-chan |  + Yumiko's Diary - autor Rin-chan
Mise
Uběhly asi tři měsíce, kdy se nic moc zvláštního nestalo.Na to, že je Brody teď nesmrtelná tetička Bohdalová už jsem si zvykla.Poslední dobou se ale ti dva magoři, tj on a Naruto bavili tím, že vymýšleli nové, originální smrti.Tak jsme přišli na jednu věc.Když jednou Brody pomáhal Narutovi s tréninkem, řízlo ho Narutovo větrné ostří.Po zhruba hodině, kdy málem vykrvácel si uvědomil, že tohle se mu nezacelí a utíkal s tím za náma.Usoudili jsme, že je nezranitelný jen co se týče ostatních živlů.Ale Větrná chakra ho může jak zranit, tak zabít.Zjistili jsme, že moje elementální orientace je oheň a blesky, což je pěkně hloupý.Nemůžu je kombinovat, takže moje jutsu nebudou tak silná.Zároveň ale Tsunade i Kakashi podiveně žbleptali a tvrdili, že je to divný mít oheň, blesky a ještě k tomu mokuton, že správně bych měla mít zemi a něco k tomu.Ale to je vlastně jedno.Taky jsem skoukla díly Naruta, jen tak abych byla v obraze a dozvěděla jsem se hodně užitečných věcí, které jsem předtím nevěděla.A hádejte co : už umím malinkatej stromek =).

Yumiko's Diary 34 - Comeback

8. září 2015 v 0:10 | Rin-chan |  + Yumiko's Diary - autor Rin-chan
Comeback
Obvykle mívám slova pro pocity, který prožívám, ale tentokrát ne.Smíchalo se ve mě tolik silných emocí, že to nejde ani vypsat, ani říct, museli by jste je cítit.Každej si ale můžete vytvořit vlastní obrázek jak by vám asi bylo, kdyby jste před sebou uviděli člověka, který byl už nejméně měsíc mrtvý.V tu chvíli jsem necítila nic, a přece tak moc věcí.Nevěděla jsem, jestli jsem se třeba nezbláznila a jestli dobře rozeznávám klam od reality.Mohla jsem se praštit při pádu, otrávit se jídlem nebo cokoliv.Realita se zachvěla.Když jsme děti, tak ještě před tím, než nás dospělí naučí čemu máme věřit, máme takovou fantazii, že by nám tohle přišlo v pořádku.Ale mě to v pořádku rozhodně nepřišlo.Přesto jsem si uvědomila, že jsem jeho návrat jaksi podvědomě čekala.
,,To vůbec nic neřekneš?"zeptá se s úsměvem a podá mi ruku.,,Vstávej.".Nejsem vůbec schopná slova, natož nějakýho pohybu.V zoufalství najít vysvětlení sepnu ruce a soustředím se na okolí.,,Kai!"křiknu trochu roztřeseně.Ten, kdo mě pronásledoval vytvořil pěkně nechutný genjutsu!Když ale otevřu oči, pořád tam stojí a dívá se trochu udiveně.,,Ne...ne tohle není genjutsu, jsem to já!"vyhrkne a postoupí dopředu.Mám ho...měla jsem ho strašně ráda, ale teď se bojím.Ze strachu vstanu a začnu couvat, až narazím zády do blízkého kmene.Nevěřícně se na něj dívám.Vypadá zklamaně.,,Čekal jsem, že budeš ráda...."prohlásí udiveně.,,Ty...ty jsi mrtvej...!"je jediný, na co se vzmůžu.,,Jo...no měl jsem být, ale nejde to."je vidět, že mu taky slova moc nejdou.,,Co nejde..?"vykoktám.,,Něco ti ukážu."pronese a vytáhne nůž.,,Kdo tohle dělá?A proč?"rozbrečím se.Je to dost odporný, snad i na Orochimara by bylo.,,Neboj se....koukej, co umím.A snaž se neječet."domlouvá mi.Pak nůž zvedne a zešikma si ho přiloží na hruď.,,Nedělej to.....proboha přestaň!"zašeptám, hrůzou už skoro potichu.,,Neboj se...je to neškodný."odvětí soustředěně.Pak zatlačí na kunai......a ten mu vjede hluboko do těla.Skoro zřetelně uslyším, jak zapraští prsní kost a nůž rozdírá svalstvo.V tu chvíli hlasitě zaječím, bledá strachy a rozklepaná jako osika.Rukama si zakryju oči a nehty si zaryju do čela.,,Už dost.....nech toho!"zakřičím přes celý les.Padne mrtvý na zem s kunaiem v těle.Pořád křičím a ani si to snad neuvědomuju.Náhle na mě zezadu někdo sáhne.,,Jsem tady."ohlídnu se a stojí za mnou.Hledám jeho tělo, ale je pryč.To už je na mě moc.,,Tak už kurva přestaň!!"zakřičím z plných plic a hystericky se rozbrečím.,,Yumi!"ozve se z lesa a v tu chvíli na mýtince přistane Kakashi.Zachytím jeho udivený pohled na Brodyho a pak, jak jsem povolila z napětí už se mi jenom zatmí před očima.
-------------------------------------------------------------------

Addamsova rodina II (Barry Sonnenfeld)

8. září 2015 v 0:05 | Etsuko Nakamura |  - Recenze FILMY
Omluvte prosím případný špatný slovosled, chyby nebo pád - Etsuko Nakamura

ADDAMSOVA RODINA II
(Addams Family Values)

poster

Komedie/ Mysteriózní / Horor
USA 1993

Délka: 90 min
REŽIE: Barry Sonnenfeld

HRAJÍ:
Anjelica Huston - Morticia
Raul Julia - Gomez
Christopher Lloyd - Fester
Christina Ricci - Wednesday
Jimmy Workman - Pugsley

DĚJ
Addamsovi se vrací! Pochmurní, depresivní a morbidní. Ta nepodivnější rodinka na světě. Tentokrát přicházejí i s přírustkem. Morticii se narodí malý Adams. Dvě starší děti ho však nenávidí a žárlí na něho. Vezmou si do hlavy Addamsovské úsloví, že když se narodí malé dítě, jedno ze starších umře. Hrají s ním morbidní hry a všemožně se ho snaží zničit.

HODNOCENÍ
Další skvělý film, ovšem s trochou méně morbidního humoru. Postava, která zde vynikala, byla Christina Ricci, představitelka Wednesday, s tváří dokonalé masky, která pouhým vykulením očí dokázala předvést veškeré emoce. Mezi nejvtipnější okamžiky filmu patřil tábor, kam Gomez a Morticia na přímluvu zrádné chůvy poslali své děti, aby Debi (chůva) měla vyklizené pole… Pokud se divák správně díval, objevil i skrytý humor ukrytý v drobnostech, například loutka čertíka, která odpovídala jedné z chův…

Co víc k němu dodat. Další dobrý film s černým humorem.

OCENĚNÍ: 9/10


Yumiko's Diary 33 - Yumi?

7. září 2015 v 0:10 | Rin-chan |  + Yumiko's Diary - autor Rin-chan
Yumi?
Ráno se mi vůbec, ale vůbec nechtělo vstávat.Válela jsem se v posteli a snažila se spát, i když to už nešlo.Oknem dovnitř pronikalo slunce, zvonil mi mobil a v kuchyni mi smrdělo něco kvetouce bujnou zelení, co jsem zapomněla odklidit.Když jsem se konečně probrala k životu, byl zápach jídla už nevydržitelnej.Konečně mi došly nervy, vyskočila sem a zaizolovala bývalou potravinu mnoha igelitovými pytlíky.Pak to letělo do koše.Vlezla jsem si do sprchy a řádně se vydrbala.Jelikož sem měla línou náladu, rochnila jsem se tam poměrně dlouho.Při fénování hlavy jsem se mimoděk podívala na mobil abych zjistila, kdo mi volal.Při pohledu na display mi do krku zaskočil knedlík a roztřásla se mi kolena.Ruka křečovitě svírající telefon s ním náhle mrštila na postel.,,Co blbneš?"ozvalo se od okna.,,Někdo si ze mě dělá legraci."odvětím vztekle Chii.Seskočí z parapetu dovnitř a přečte nahlas:,,Zmeškané hovory: Děcko.Kdo to je?"nechápe.,,Někdo nereálnej."odvětím.Zajímalo by mě, kdo to má na svědomí.Pak se na Chii otočím.V hlase vycítím pláč, i když nebrečím.,,Nemohl mi volat Brody, Chie..."

Faraonka (Patricia L.O´Neill)

7. září 2015 v 0:05 | Etsuko Nakamura |  - Recenze KNIHY
Omluvte prosím případný špatný slovosled, chyby nebo pád - Etsuko Nakamura

Faraonka
(Her majesty the King)

Autor: Patricia L.O´Neill
Nakladatelství: Alpress, s.r.o.


Faraonka

Krásná a nadaná Hatšepsut se připravuje na roli budoucí královské manželky. Když je však vyvolený ženich zabit, musí si vzít jeho násilnického bratra Thutmoseho. Aby se vyhnula surovostem, jak zažila o svatební noci, najde manželovi milenku. Ta se mu ovšem stane osudnou a Thutmose zemřel. Po jeho smrti je Hatšepsut jedinou nadějí na záchranu Egypta… (Anotace).

Patricia L.O´Neill vyrostla v malém městě poblíž Chicaga. Vystudovala biologii a po zahoření lásky ke starověkému Egyptu, začala se věnovat této říši. Přednáší egyptskou historii a vyučuje hyreoglify. V současnosti žije v horách u města Pertha na Západě Austrálie(Anotace).

HODNOCENÍ
Kniha ukazuje život Hatšepsut od jejího dětství až po nástup na trůn. Kdy byl zabit její ženich, chtěla utéct, ale nakonec se rozhodla čelit svému neradostnému osudu. Při tom jí pomáhala Ahmes-Meritamen, sestra Faraona, která až doposud měla nejvyšší titul, titul Anomovy manželky (Manželky boha Amona), než ho předala mladé princezně…
Tato kniha, kromě napínavého děje, ukazuje i některé rituály, které se odehrávaly v běžném životě faraona, jejich hlubokou a oddanou víru v bohy a sílu znamení, moc kleteb, při kterých se roztřásl i samotný faraon…

Velice zajímavá kniha, která na rozdíl od podobných knih liší i počtem mrtvých postav, které se dají spočítat na prstech obou rukou a byly to nejbližší z nejbližších…

OCENĚNÍ: 10/10

LEKTION 2

7. září 2015 v 0:00 | Etsuko Nakamura
LECTION 2

SLOVÍČKA
Was macht Uwe? - Co dělá Uwe? Er malt - (on) maluje
Was macht Heike? - Co dělá Heike? Sie schreibt - (ona) píše
Er - on Sie - ona
Er lernt - (on) se učí Sie liest - (ona) čte
Wie - jak Gut - dobře
Schlecht - špatně Falsch - chybně
Richtig - správně Er badet gern - rád se koupe
Sie turn gern - ráda cvičí Oft - často
Er lacht - (on) se směje Sie weint - (ona) pláče
TEXTY - Přečti a přelož

Hans liest
Hans lernt, Er liest. Wie liest er? Er liest richtig. Er schreibt auch richtig. Hans lernt gut. Auch Monika liest. Wie liest sie? Sie liest schlecht und falsch. Wie lernt sie? Sie lernt schlecht.
………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………....................................................................................

Thomas und Katka
Das ist Thomas Schmied. Er wohnt in Berlin. Was macht er gern? Er turnt gern, er liest gern und er malt gern. Und wie lernt er? Er lernt gut. Und wer ist das? Das ist Katka Ratajová. Sie lebt in Bratislava. Katka lernt gern. Sie liest und schreibt richtig. Katka malt auch gut. Und sie lacht oft und gern.
………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………......……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….........................................................................................................................

Cvičení 1 - Doplňte er nebo sie
VZOR:
Was macht Uwe? Er malt.
Was macht Heike? Sie schreibt.
Schreibt Heike? Ja, ….. schreibt.
Schreibt sie? Nein, ….. malt.
Malt Uwe? Ja, ….. malt.
Malt er? Nein, ….. schreibt.
Schreibt Gerhard? Ja, ….. schreibt.
Schreibt er? Nein, ….. ….. .
Malt Ina? Ja, ….. ….. .
Malt sie? Nein, ….. ….. .
Wohnt Katka in Berlin? Nein, ….. wohnt in Bratislava.
Wohnt Igor in Bratislava? Nein, ….. wohnt in ….. .
Wohnt Dietmar in Moskau? Nein, ….. ….. in ….. .

Cvičení 2 - Doplňte
VZOR: Wie lernt Hans? Er lernt gut.

Wie lernt Monika? Sie ….. schlecht.
Wie liest Heidi? ….. ….. gut.
Wie ….. Martin? ….. liest ….. .
Wer ….. richtig? Doris schreibt ….. .
Wer schreibt falsch? ….. schreibt ….. .
Wer schreibt auch falsch? Helmut ….. auch ….. .
Und Margarit?
Schreibt ….. auch falsch? Nein, ….. schreibt ….. .

Cvičení 3 - Odpovězte kladně a záporně
VZOR: Malt Heinz gut? Ja, er malt gut. Nein, er malt schlecht.

Lernt Karin schlecht?………………………………………………………………………….
Schreibt Frank gut? …………………………………………………………………………….
Tunrt Monika oft? ………………………………………………………………………………
Badet Udo gern? ………………………………………………………………………………..

Úvod do historie a pojmy

4. září 2015 v 0:00 | Etsuko Nakamura |  - Toulky Historii
Omluvte prosím případný špatný slovosled, chyby nebo pád - Etsuko NakamuraÚvod do historie a pojmy
"Dějiny píšou vítězové."

Historie - Paměť lidstva, souhrn událostí, které se staly v určitém časovém sledu ve světě
Každý vývojový proces v přírodě a společnosti (širší smysl)
Vývoj v lidské společnosti (užší smysl)

Historická věda (dějepis) - společenská věda
Seznamuje s historií lidstva a jeho poznáním
Dokazuje nenáhodnost nakupených událostí
Popisuje díla významných osobností

Historiografie - všeobecné líčení (dějepisectví)

Historické metody - postupy, techniky, zkoumání
Heuristika (shromažďování historických pramenů a literatůry)
Kritika pramenů (přímá i nepřímá, genealogická, geografická, statistická, srovnávací,…)
Interpretace (výklad, analýza)
Syntéza (shrnutí)

Uspořádání výkladu - chronologické x teritoriální nebo kombinace obou dvou

Historické prameny - zdroje informací o minulosti, dokumenty doby
Hmotné - pozůstatky člověka, činností, výtvorů
Písemné - seznamy panovníků, záznamy, zákoníky, dopisy, legendy,…
Tradiční - mýty, pověsti, legendy
Obrazové - mapy, atlasy, kresby
Zvukové, audiovizuální - filmy, videokazety, CD, DVD,…

Dvojí teorie o vzniku světa a člověka:
Teorie stvoření - bible
Teorie vývojová - Darwin

Pomocné historické vědy:
Paleografie - o vývoji a druzích písma
Diplomatika - o úředních záznamech
Chronologie - měření času
Heraldika - o erbech
Numizmatika - o mincích
Sfragistika - o pečetích
Metrologie - o soustavých měr a vah
Epigrafika - o nápisech rytých
Statistika - o změnách ve společnosti
Genealogie - o rodových souvislostech
Demografie - o obyvatelstvu
Faleristika - o hodnocení řádů a vyznamenání
Filigránologie o průsvitkách v papírech
Kodikologie - o středověkých rukopisech
Kampanologie - o zvonech
Vexilologie - o praporech

Periodizace dějinného vývoje
Pravěk - od nejstarších dob do výskytu písemných pramenů
Starověk - do pádu západořímské říše
Středověk - do objevení Ameriky
Novověk - Do 20. století

Yumiko's Diary 32 - Jeden z lepších dní

3. září 2015 v 0:15 | Rin-chan |  + Yumiko's Diary - autor Rin-chan
Jeden z lepších dní
Stála jsem v dešti na palouku jak největší traged a pozorovala jsem Yamata, jak si radostně vytváří lesní školku.,,Teď to zkus ty."obrátí se ke mě, když se vyřádí.,,Tohle už jsme zkoušeli."zafuním rozmrzele, jelikož jsem mokrá jak myš.Kakashi si pohodlně dřepí pod jedním z kamenů, pěkně v suchu a čte si knížku.Kopnout tady za tu provokaci.Já jsem opřená o strom a stejně na mě prší.,,Jenom pojď, je potřeba cvičit."usměje se povzbudivě Yamato.,,Jo jo, přesně tak."přisvědčí zasněně Kakashi.,,Ještě chvíli a neznám sama sebe."syknu a chci přejít k Yamatovi.Nejde to.,,Tak už pojď, Yumi."osloví mě trochu netrpělivě.,,Já bych ráda, ale..."párkrát sebou na zkoušku trhnu.,,..nejde to!"zaúpím.Kakashi se rozesměje a Yamato protočí očima.,,Už zase?Nemůžeš se trochu kontrolovat?"zabručí pobaveně.,,Copak já můžu za to že samovolně přirůstám ke dřevinám v okolí?"bráním se.,,Máš si na to dávat pozor."rozhodne.,,Já se snažím, ale ono to jde úplně samo."vysvětluju.Pak se musím zase začít soustředit a o kousek se povytáhnu ven.,,Brr, to je humus."otřesu se.,,Zas tak strašné to není."namítne Yamato.,,Je to děs."nesouhlasím.Prostě nenávidím ten pocit, kdy mi dřevo prolízá kůží.Je to odporný.,,Nemůžete mě z toho nějak dostat?"otáži se zdvořile Yamata.,,Mohu,ale zkus to sama."opáčí komicky stejným tónem.Vzdychnu a znovu se začnu dostávat ven.Trvá to asi pět minut, ale nakonec se z toho úspěšně dostanu.,,No vidíš, že to jde."usměje se Yamato povzbudivě.,,Asi grcnu."prohlásím.,,Asi co?"nechápe.I Kakashimu kouká z oka otazník.,,Radši nic..."řeknu rychle a vzdálím se od stromu, kdyby se mému tělu náhodou zase zachtělo stát se jeho součástí.,,Teď přilož ruku k zemi."nakáže Yamato.Poslechnu ho.,,Dej do toho chakru.Je to podobné, jako to co jsi dělala teď.Akorát naopak - předej do země chakru a jako by kousek sebe.Poznáš to, bude to zvláštní pocit, jako že se ti odděluje kousek těla.Ale nebolí to ani se ti nic nestane.Cílem je, aby se ti povedlo tohle."řekne.Pak přiloží ruku k zemi a skoro hned mu těsně před ní vyroste ze země asi deseticentimetrovej stromeček.,,To nezvládnu!"vyděsím se.,,Myslel jsem, že tvorba stromu patří v mokutonu k nejtěžším úkolům."ozval se Kakashi aniž by vzhlédnul od knížky.,,Tvorba stromu ano, Kakashi-senpai.Ovšem tohle není ještě pořádný strom.Nevím o ničem lehčím, čím bychom mohli začít.I já jsem začínal s takovými úkoly a až časem moje stromy nabíraly větších rozměrů."hájí se Yamato.Pak se obrátil zpět na mě.,,Teď ty."pobídnul mě.Začala jsem se soustředit a snažila se udělat to, co mi řekl Yamato.Ucítila jsem na kůži změnu, něco se v mé ruce odehrávalo.,,Proboha, Yumi."zazněl nešťastně Yamato.Podívám se; místo, abych tvořila stromek mi k ruce začala přirůstat jedna z náhodně odhozených větviček.Okamžitě ruku vymrštím a začnu s ní mávat ve vzduchu.,,Sundejte to!"křiknu.,,Jen se uklidni."zasmál se Yamato a nechtěného tělesa mě zbavil.,,Zkusíme to znovu.Hlavně trpělivost."
,,Nikdy se to nenaučím!"běduju, když se večer vracíme domů.,,Ale ano, půjde ti to."snaží se mě utěšit Yamato.,,Půjde?Vrchol mýho motutanskýho umění je nechtěně přirůst k prvnímu dřevu, co se naskytne!"vyšiluju.,,Nezdá se mi, že by jsi někdy přirostla k Narutovi."poznamenal Kakashi.,,Tak zaprvé, je to mokuton a ne motutan nebo jak jsi to říkala, už si to zapamatuj."opraví mě Yamato.,,A za druhé, já jsem s tím taky míval problémy.",,Taky jste zapouštěl kořeny?"zajímá mě.,,No...to ne...ale jednou jsem v ANBU ubytovně nechal prorůst tři pokoje obrovským dubem."přizná.Vyděšeně na něj kouknu.,,Ale to už je dávno."prohlásí.,,Vloni."zašklebí se Kakashi.Yamato do něj dloubne ať mlčí.Přijde mi to vtipné, takže se rozesměju.,,Vidím, že jste veselá, jistě se vám dařilo."ozve se před námi hlasem ála Severus Snape.Zarazím se pohlédnu před sebe.,,Morfeus!"vyvalím oči.,,Ibiki."opraví mě zamračeně dotyčný.,,Ježkovy oči!"písknu.Matně zaslechnu, jak za mnou Yamato s Kakashim dusí smích.,,Jistě, velmi vtipné."zasyčí.,,Tsunade-sama už na vás čeká."řekne ještě a pak nám zmizí z očí.,,Měla by jsi se k němu chovat uctivěji."řekne docela vesele Yamato.,,Ať mě přestane děsit tím svým pohřebáckým zjevem a já budu v pohodě."namítnu, což jim očividně přijde docela legrační, protože se jim po tváři rozlije úsměv.
Tsunade se nás vyptávala na spoustu věcí a očividně ji průběh mého výcviku moc nepotěšil.,,To je velká vada, kterou musíte odstranit, Yamato."prohlásila, když jí pověděli o mém veselém sžívání se s přírodou.,,Kdyby se jí to stalo na nějaké důležité misi, mohlo by ji to stát i život.",,Zapracujeme na tom."slíbil Yamato.,,Ale je to nějaký divný.Nikdy dřív se mi to nestávalo."pronesu zamyšleně.Sedím na dřevěném parapetu u okna a hraju si s mouchou, která se zoufale snaží vyletět ven.,,Myslím že to je tím, že jsi nikdy předtím nepoužívala chakru.Až tady."ozve se Kakashi.,,Takže myslíš, že to je tím, že si nedokáže sama regulovat chakru a nechává ji až moc navolno?"upřesní Olma.,,Asi tak nějak."kývne sensei.,,Tomu se ovšem dá pomoci.Zařídím to."prohlásí Tsunade a vstane.,,Dnes už máte volno, můžete jít.Shizune,"promluví na mladou černovlásku.,,Ano?"nadskočila.,,Zavolej mi mistra Orisaj.A Yumi, ty se u mě stavíš zítra večer, dohodnuto?"obrátí se ještě na mě.,,Jistě."kývnu.,,Tak dobře, jděte."propustí nás Tsunade a posadí se zase za stůl.Yamato mi zdvořile otevře dveře a oba s Kakashim čekají, až projdu.,,Jdeš?"zeptá se Kakashi.V tu chvíli si uvědomím, jakou jsem udělala fatální chybu.Podívám se nešťastně na parapet, na němž sedím a potom zase na ně.Oba se zatváří zoufale a Yamatovi ujede:,,Už zase...."

Citáty o Životě I.

3. září 2015 v 0:10
CITÁTY O ŽIVOTĚ I.

Život je jenom jeviště, kde člověk musí hrát, když srdce krvácí, tvář se musí smát.
Život bez lásky je jako studna bez vody.
Život je krásný, když v něm nejsi sám. A sám nikdy nejsi, když máš komu věřit. Tito lidé jsou Tobě totiž nejblíže.
Život je boj, kdo zemře, je simulant.
Život není zlý, to jenom lidi jsou svině.
Život může člověka změnit tak, že se nakonec začne podobat sám sobě.
Život má jen jednu chybu, že se žije hned naostro.
Život se nemění počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech.
Život se skládá z mnoha krásných věcí jako je láska, přátelství, naděje, víra, vzpomínky a když je umíš sbírat, máš skutečné bohatství.

Život je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.
V životě můžeš prosit, můžeš plakat či dokonce proklínat… To všechno můžeš.

Jediné, co musíš, je bojovat! Bojovat o lásku, touhu a místo na tomto zpropadeném světě.
Žít znamená neměnit výraz ve tváři, i když už oči Tvého přítele nezáří.
Žít znamená říkat, že to špatné brzy přejde, i když víra je ztracená a smát se nejde.
Žít znamená dělat, že svět je fér, i když je jen hra - nech či ber!
Žít znamená užívat si krásných dnů, i když Ti zbývá posledních pár snů.
Žij okamžikem, protože ta chvíle, kterou právě prožíváš, už se nikdy nevrátí.
Žij tak, aby se Tvoji přátelé nudili, až zemřeš.

Život je šance - využij ji.
Život je krása - obdivuj ji.
Život je blaženost - užívej ji.
Život je sen - uskutečni ho.
Život je výzva - přijmi ji.
Život je povinnost - naplň ji.
Život je hra - hraj ji.
Život je bohatství - ochraňuj ho.
Život je láska - potěš se s ní.
Život je záhada - pronikni ji.
Život je slib - splň ho.
Život je smutek - překonej ho.
Život je hymna - zpívej ji.
Život je boj - přijmi jej.
Život je štěstí - zasluž si ho.
Život je život - žij ho…!!!

Arc the lad - Charaktery

3. září 2015 v 0:05 |  - - - Arc the Lad
Omluvte prosím případný špatný slovosled, chyby nebo pád - Etsuko Nakamura


Charaktery

ARC (アーク・エダ・リコルヌ- Āku Eda Rikorunu) - je mladý princ z města Touvil říše Romarie, kde vládl jeho otec Yoshua. Před deseti lety králův ministr Andel, zavraždil panovníka a tento čin svedl na mladého prince, který musel utéct ze své země. Od této chvíle se stává Arc psancem a snaží se pomstít Angelovi a usednout zpátky na trůn. Mladý princ, není jen tak obyčejný, je vyvoleným Duchů, obdařený velkou mocí a hojivých schopností. Jako vyvolený má za úkol chránit velekněžku chrámu Duchů Kukuru, kterou miluje.

KUKURU (ククル・リル・ワイト - Kukuru Riru Waito) - je členkou Posvěceného bílého clanu z města Touvil. Stala se velekněžkou chrámu Duchů. Před deseti lety byla nucena uprchnout z hlavního města s Princem Arcem, jinak by byla použitá na pokusy. Má ohromnou moc a svou vírou posiluje moc Arca. Svou mocí zároveň brání, aby se nepřátelé dostali do chráněné zóny kde je základna prince Arca a jeho odboje.

POCO (ポコ・ア・メルヴィル - Poko A Meruviru) - je členem Palancaisových sborů, který byl před deseti lety v době vraždy krále zničen a Poca byl jediný kdo přežil. Sám o sobě říká, že nechtěl být vojákem, ale hudebníkem. Jeho hudební nástroj, který používá, způsobuje jak magick, tak fyzické útoky. Poca je sice bázlivý, ale věří, že boj po buku Arca jej dělá statečnějším a proto mu pomáhá v jeho hledání.

TOSHU (トッシュ・ヴァイア・モンジ - Tosshu Vaia Monji) - je stráž pohybující se městem Palencia. Byl zatčen za zradu Andela, který chtěl zabít několik obyvatel města a Toshu je chránil a z toho důvodu byl zatčen. Během vraždy krále uniká a pomáhá Arcovi utéct a přidává se k němu na jeho cestě za pomstou. Toshu je velmi silný a znamenitý válečník, avšak je svéhlavý. Jeho zbraní je katana.

GOGEN (ゴーゲン - Gōgen) - je 3 000 let starý mužík, kterého měl najít Arc na příkaz svého otce. V tomto mezičase byl Arcův otec zavražděn. Gogen má znalosti o světě. GOGEN je "starý tisk" který ARC'S otec poslal jemu najít. GOGEN je jedním z původních sedmi indiánských válečníků, kteří bojovali proti Temnotě a Chaosu. Sám o sobě je mágem a jeho nejsilnější zbraní jsou jeho kouzla.

ELC (エルク - Eruku) - je členem kmene uctívajícího ducha Ohně, jenž mají tu moc používat oheň. Jeho vesnice však byla zničena a rodina povražděna na příkaz Andela, který hledal sochy duchů. Elc jako jediný přežije a je vzat do Bílého domu, laboratoře, kde se vytváří chiméry (kříženci člověka a netvora). Podaří se mu uniknout a ujme se ho lovec odměn Shu, který ho bere od svá ochranná křídla a pomáhá mu stát se Lovcem. Elc je sarkastický a má v nelibosti Arca, o kterém si myslel, že stojí za zničením jeho vesnice. Nakonec mu, ale pomůže v boji proti temnotě.

LIZA (リーザ - Rīza) - je děvče z vesnice Holn. Má schopnost ovládat zvířata a netvory. Díky tomuto se ocitla v hledáčku Cliefa a Andela, kteří z ní chtěli vytvořit Svatou matku, bytost, která rodila Chiméry (Svatou matkou byla Meril, kamarádka Elca, kterou musel Elc zabít, jelikož jí už nebylo pomoci). Liza se však do jejich spárů dostane, ale je zachráněna a nakonec pomůže Elcovi a Arcovi v boji proti temnotě. Doprovází ji netvor Paundit.

SHU (シュウ - Shū) - je lovec z města Indigo s tajemnou minulostí. V poušti našel Elca a ujal se ho. Působí jako mravokárce a pomáhá Elcovi stát se lovcem. Pomáhá chránit Lizu a Arcovi v boji proti Temnotě.

ANDEL - Bývalý králův ministr odpovědný za jeho vraždu usiluje o uvržení světa do Chaosu.

Arc the lad - Recenze

3. září 2015 v 0:00 |  - - - Arc the Lad
Omluvte prosím případný špatný slovosled, chyby nebo pád - Etsuko Nakamura


ARC THE LAD
5587

ŽÁNR: akce, fantasy, Sci-fi
REŽIE:Itsuro Kawasaki
VYSÍLÁNÍ: 5. 4. 1999 - 11. 10. 1999
POČET EPISOD: 26
Děj
Děj začíná pohledem do minulosti hlavního hrdiny Elca, který byl členem posledního kmene, který uctíval Ducha Ohně, který jim propůjčoval svou moc. Jednou však byla jejich vesnice napadena a obyvatelé povražděni. Elc jako jediný přežil a v záři požáru požírajícího jeho milovanou vesnici spatřil obrovskou stříbrnou vzducholoď…
Elca unesou do Bílého domu, uprostřed pouště, velké laboratoře na výrobu chimér. Tam se seznámí se svými dvěma přáteli, se kterými podnikne útěk. Meril je však chycena a udělají z ní Svatou matku, bytost schopnou rodit chiméry. Elc se pro ni časem vrátí a za pomocí Arca jí osvobodí. Bohužel Meril nemá šanci na dlouhé přežití a Elcovi nezbude nic jiného než jí navěky uspat, aby měla konečně klid. Ještě předtím se však musí postavit svému kamarádovi, kterého proměnili v částečnou chiméru. Porazí ho a než vydechne naposled, řekne Elcovi, kde leží Bílý dům. O Bílý dům se zajímá i Arc a po spojení s Elcem se vydají do laboratoře, aby jí zničili, což se jim podaří za pomocí vzducholodě s názvem Stříbrný Noe.
Při návratu je místo jejich výskytu prozrazeno a zničeno. Během ústupu je Liza zajata a je okamžitě předána na pokusy, které skončí neúspěchem… Podaří se jim jí zachránit a schyluje se k poslední bitvě mezi světlem a temnotou….

HODNOCENÍ
Velmi zajímavý příběh s úžasnými charaktery. Škoda byla, že ženské postavy tam byly jen tak do počtu, jako nějaký bonus a nijak moc situace neovlivňovaly, to byla mužská práce. Většinou se dámy nechaly zachraňovat.
Další výtku bych měla k chimérám, které vypadaly všechny stejně, a šlo vidět, že autorovi se nechtělo nic složitě vymýšlet a kreslit…
Jinak velmi obstojný příběh s bohužel nedotaženým konecm…

OCENĚNÍ: 7/10

Kam dál